028 3827 1199                
028 3827 1199                
www.pmgholdings.vn
www.pmgholdings.vn
info@pmgholdings.vn
info@pmgholdings.vn
PMG
HOÀN THIỆN VÀ CẤP ISO

HOÀN THIỆN VÀ CẤP ISO

15-04-2020 | 23:24:27

Tiêu chuẩn ISO 9004:2018 là gì?

HOÀN THIỆN VÀ CẤP ISO

HOÀN THIỆN VÀ CẤP ISO
Hình minh họa (Nguồn: A4SOnline Limited)

Tiêu chuẩn ISO 9004:2018

Khái niệm

Tiêu chuẩn ISO 9004:2018 hay Tiêu chuẩn về Quản lí chất lượng - Chất lượng của tổ chức - Hướng dẫn để đạt được thành công bền vững có tên tiếng Anh là: ISO 9004:2018 Quality management — Quality of an organization — Guidance to achieve sustained success.

Tiêu chuẩn ISO 9004:2018 là tiêu chuẩn đưa ra các hướng dẫn nhằm nâng cao khả năng của một tổ chức trong việc đạt được thành công bền vững. Tiêu chuẩn này phù hợp với các nguyên tắc quản lí chất lượng nêu trong ISO 9000:2015.

Tiêu chuẩn này cung cấp công cụ tự đánh giá cho tổ chức để xem xét mức độ áp dụng các khái niệm nêu trong tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi tổ chức, không phân biệt qui mô, loại hình và hoạt động. (Theo International Organization for Standardization)

Tổng quan về tiêu chuẩn

Sự chú trọng của lãnh đạo cao nhất vào khả năng của tổ chức trong việc đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng và các bên quan tâm có liên quan khác sẽ mang lại sự tin cậy vào việc đạt được thành công bền vững.

Tiêu chuẩn này đề cập đến việc cải tiến có hệ thống kết quả thực hiện tổng thể của tổ chức. Tiêu chuẩn này bao gồm cả việc hoạch định, thực hiện, phân tích, đánh giá và cải tiến hệ thống quản lí có hiệu lực và hiệu quả.

Các yếu tố ảnh hưởng đến thành công của tổ chức liên tục hình thành, phát triển, tăng lên hoặc giảm đi theo thời gian và việc thích ứng với những thay đổi này là quan trọng cho sự thành công bền vững.

Các ví dụ bao gồm trách nhiệm xã hội, các yếu tố môi trường và văn hóa, ngoài những yếu tố có thể đã được xem xét trước đó, chẳng hạn như tính hiệu quả, chất lượng và sự linh hoạt; kết hợp cùng nhau, những yếu tố này là một phần bối cảnh của tổ chức.

Khả năng đạt được thành công bền vững được nâng cao thông qua việc người quản lí ở tất cả các cấp học hỏi và hiểu được bối cảnh đang thay đổi của tổ chức. Cải tiến và đổi mới cũng hỗ trợ cho thành công bền vững.

Tiêu chuẩn này khuyến khích việc tự đánh giá và cung cấp công cụ tự đánh giá để xem xét mức độ tổ chức chấp nhận các khái niệm trong tiêu chuẩn này.

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã công bố.TCVN ISO 9004:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 9004:2018.

(Tài liệu tham khảo: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9004:2018 (ISO 9004:2018) về Quản lí chất lượng - Chất lượng của tổ chức - Hướng dẫn để đạt được thành công bền vững)